Chuikov, Yevgeny V.

"Slavik (Boy)"

23¼" x 19¾" (59 x 50 cm)

1956, Oil on Canvas

Meg# 1613, Price Code: 1

back to top