Thomas Kearns McCarthey Gallery

Solovyev, Yevgeni V.

Solovyev, Yevgeni V.

"Summer"

26½" x 18½" (67.31 x 47 cm)

1960, Oil on Canvas

Meg# 0116, Price Code: 1

Solovyev, Yevgeni V.

"Girlfriends"

26¾" x 17¼" (68 x 44 cm)

1960, Oil on Board

Meg# 2010, Price Code: 1

Solovyev, Yevgeni V.

"Nude"

50" x 33½" (127 x 85 cm)

1957, Oil on Canvas

Meg# 2582, Price Code: 3

Solovyev, Yevgeni V.

"Spring in Leningrad"

24¼" x 37½" (61.5 x 95 cm)

1965, Oil on Canvas

Meg# 2698, Price Code: 2

Sign up for our FREE monthly newsletter.

Thomas Kearns McCarthey Gallery
444 Main Street
Park City, Utah 84060
Tel: 435-658-1691
Email: info@mccartheygallery.net